پویانمایی

پویانمایی یاغشی ها

  • ۷ آذر, ۱۳۹۵
  • شماره خبر:4677

 

 

 

 

پویانمایی یاغشی ها مجموعه ای دنباله دار و کوتاه است که مسئله گروه تروریستی داعش را در قالبی طنز نمایش می دهد.
«تولید شده توسط مرکز هنرهای رقومی بسیج»

یاغشی ها_قسمت اول

یاغشی ها_قسمت اول

یاغشی ها_قسمت دوم

یاغشی ها_قسمت دوم

یاغشی ها_قسمت سوم

یاغشی ها_قسمت سوم

یاغشی ها قسمت چهارم

یاغشی ها_قسمت چهارم

یاغشی ها_قسمت پنجم

یاغشی ها_قسمت پنجم

یاغشی ها_قسمت ششم

یاغشی ها_قسمت ششم

یاغشی ها_قسمت هفتم

یاغشی ها_قسمت هفتم

یاغشی ها_قسمت هشتم

یاغشی ها_قسمت هشتم

۹

یاغشی ها_قسمت نهم

یاغشی ها_قسمت دهم

یاغشی ها_قسمت دهم

یاغشی ها_قسمت یازدهم

یاغشی ها_قسمت یازدهم

یاغشی ها_قسمت دوازدهم

یاغشی ها_قسمت دوازدهم

 

نظرات
آخرین اخبار
تبلیغات

همراهان