021 - 87 55 13 17
آخرین اخبار
آخرین اخبار
آخرین اخبار

[video poster="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/اوکی-قسمت-هفتم.jpg" width="1280" height="720" mp4="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/07-1-1.mp4"][/video]

[video poster="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/11/ok.jpg" width="640" height="360" mp4="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/06-1-4.mp4"][/video]

یاغشی ها قسمت هشتم

۱۳ آذر, ۱۳۹۵

[video poster="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/8.jpg" width="1280" height="720" mp4="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/8-.mp4"][/video]

یاغشی ها_قسمت هفتم

۱۳ آذر, ۱۳۹۵

[video poster="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/7.jpg" width="1280" height="720" mp4="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/7-.mp4"][/video]

[video poster="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/6.jpg" width="1280" height="720" mp4="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/6-I.mp4"][/video]

یاغشی ها_قسمت پنجم

۱۳ آذر, ۱۳۹۵

[video poster="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/5.jpg" width="1280" height="720" mp4="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/12/5-.mp4"][/video]

یاغشی ها_قسمت سوم

۹ آذر, ۱۳۹۵

[video poster="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/11/3.jpg" width="1280" height="720" mp4="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/11/3-.mp4"][/video]

[video poster="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/11/یاغشی-ها.jpg" width="640" height="360" mp4="http://mhdb.ir/wp-content/uploads/2016/11/4-.mp4"][/video]

        پویانمایی یاغشی ها مجموعه ای دنباله دار و کوتاه است که مسئله گروه تروریستی داعش را…

    مجموعه پویانمایی ok تولید شده در مرکز هنرهای رقومی بسیج این مجموعه از دو شخصیت اوباما و کری…