فرم شناسایی ظرفیت مخصوص عزیزانی طراحی گردیده است که می خواهند مهارت ها و توانایی های خاص خود را در مرکز اطلاعات مرکز هنرهای رقومی ثبت نموده و در پروژه های آتی که با توانایی های ایشان مطابقت دارند شرکت نمایند.

برای دسترسی به فرم شناسایی ظرفیت ها از این لینک استفاده نمایید.